You And You Only -Kangsom Tanatat

0

Bài hát You And You Only – Kangsom Tanatat

Lời bài hát You And You Only

Hẻn krai krai kảo bòk wâa kon nâa rák chôp ao dtàe jai
Hẻn krai krai gôr bòk wâa kon sủay sủay jâo chóo jà dtaai
Pỏm dâai fang bòi bòi rêrm glua sá láew gor loey bpìt dtua
Pỏm nán yang mâi próm jà ao a-rai maa bpuàt hủa
ตั้งแ�� �่ว��
OHH…dtâng dtàe wan têe kun dern kâo maa

วันที่ เ
OHH OHH wan têe rao dâai nâng mong dtaa

OHH OHH…gôr bòk hủa jai ao wái wâa yàak long èek sàk kráng

OHH…If you wanna be my baby
OHH OHH…If you wanna be my girl
OHH OHH…chûay bòk hâi pỏm mân jai wâa jà mâi bpai nải

CHORUS:
ก็คงเป� ��นคุณเท
Gôr kong bpen kun tâo nán têe tam hâi jai pỏm yùt ngảo

ก็มีแต ่คุณเท�� �
Gôr mee dtàe kun tâo nán têe tam hâi jai pỏm klaai sâo
Kong mâi mee oh-gàat tâa kun mâi hâi oh-gàat

คงจะต้ องท
Kong jà dtông tam plâat èek kráng nèung

2.
ก็ผมน่� ��เจอมา��
Gôr pỏm nâ jer maa bòi têe kâo maa kóp láew gôr jàak bpai

ผมน่ะโ ดนมาบ่�
Pỏm nâ dohn maa bòi rêuang dtòk lủm rák kon jai ráai

เหมือน จะโดนค�� �
Mẻuan jà dohn kam sàap hâi mee dtàe rák têe dtông bpùat jai

เหมือน จะโดนจ��
Mẻuan jà dohn jon kèt dtàe yang mâi waai yàak mee wái
ตั้งแ�� �่ว��
OHH…dtâng dtàe wan têe kun dern kâo maa

วันที่ เ
OHH OHH wan têe rao dâai nâng mong dtaa

ก็บอกห ัวใจเอ�
OHH OHH…gôr bòk hủa jai ao wái wâa yàak long èek sàk kráng

OHH…If you wanna be my baby
OHH OHH…If you wanna be my girl

ช่วยบอ กให้�
OHH OHH…chûay bòk hâi pỏm mân jai wâa jà mâi bpai nải

CHORUS

********** *******
ตั้งแต� ��ว��
OHH…dtâng dtàe wan têe kun dern kâo maa

วันที่ เ
OHH OHH wan têe rao dâai nâng mong dtaa

ก็บอกห ัวใจเอ�
OHH OHH…gôr bòk hủa jai ao wái wâa yàak long èek sàk kráng

OHH…If you wanna be my baby
OHH OHH…If you wanna be my girl

ช่วยบอ กให้�
OHH OHH…chûay bòk hâi pỏm mân jai wâa jà mâi bpai nải

You And You Only

Share.

About Author

Leave A Reply